Baş ve Boyun kasları

 

Baş kasları - musculi capitis

Baş kasları 5 bölümde incelenir, bunlar;

1-Mimik kasları mm. fasciei

A-Ağız etrafındaki mimik kasları: 

 • m. orbicularis oris
  • Dudakları çevreleyen ve hareket ettiren bir kas grubudur. Dudakların şeklini değiştirmeye, dudakları kapatmaya ve açmaya yardımcı olur.
 • m. levator labii superioris
  • Üst dudağın yukarı kalkmasını sağlar.
 • m. levator anguli oris
  • ağız köşesinin yukarı kalkmasını sağlar.
 • m. zygomaticus major 
  • Yanaklarda bulunan ve gülümsemeye yardımcı olan bir kasdır. Elmacık kemiğinin altında bulunan büyük bir kas grubudur. 
 • m. zygomaticus minor 
  • Yanaklarda bulunan ve gülümsemeye yardımcı olan küçük bir kasdır. Elmacık kemiğinin altında bulunan küçük bir kas grubudur.
 • m. risorius
  • Sırıtmayı sağlar. Dudakları yanlara doğru çekmeye yardımcı olan bir kasdır. Ağzın köşelerinde bulunan küçük bir kas grubudur. 
 • m. depressor anguli oris
  • Somurtmayı sağlar. Dudak köşesini aşağı doğru çekmeye yardımcı olan bir kasdır. Alt çene kemiğinin altında bulunan küçük bir kas grubudur.
 • m. depressor labii inferioris
  • somurtmayı sağlar. Alt dudağı aşağı doğru çekmeye yardımcı olan bir kasdır. Alt çene kemiğinin altında bulunan küçük bir kas grubudur.
 • m. buccinator
  • Üfleme kası veya yardımcı çiğneme kası, bebeklerde kuvvetli üfleme ve emmeyi sağlar.

m. orbicularis oris m. levator labii superioris m. levator anguli oris m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. depressor anguli oris m. depressor labii inferioris m. buccinator

B-Göz etrafındaki mimik kasları: 

 • m. orbicularis oculi
  • Göz kapaklarını açıp kapaya ve göz kırpmaya yardımcı olan bir kasdır. Gözün etrafında bulunan dairesel bir kas grubudur. Göz kapaklarının hareketini kontrol eden birkaç sinir tarafından uyarılır.
 • m. corrugator supercilii
  • Kaşları aşağı doğru çekerek kaş çatma hareketine neden olan bir kasdır. Burun kemiğinin altında bulunan küçük, ince bir kas grubudur. Yüzün ifadesini kontrol eden sinirler tarafından uyarılır.
 • m. depressor supercilii
  • Kaşları aşağı doğru çekmeye yardımcı olan bir kasdır. Göz kemiğinin üstünde bulunan küçük bir kas grubudur. Yüzün ifadesini kontrol eden sinirler tarafından uyarılır.
 • m. levator palpebrae superioris
  • Üst göz kapağını kaldırarak gözün açılmasına yardımcı olan bir kastır. Gözün arkasında bulunan küçük bir kas grubudur. Gözün hareketini kontrol eden sinirler tarafından uyarılır.

m. orbicularis oculi m. corrugator supercilii m. depressor supercilii m. levator palpebrae superioris

C-Burun etrafı mimik kasları: 

 • m. nasalis
  • Burnun yanında ve üzerinde bulunan bir kastır.
  • İki bölümden oluşur:
   • alar bölümü (nazal kasının alar bölümü): Burnun kanatlarını genişletir.
   • transvers bölümü (nazal kasının transvers bölümü): Burnun deliğini daraltır.
 • m. procerus 
  • Burun kemiğinin altında bulunan bir kastır.
  • Burun köprüsü boyunca deriyi aşağı doğru çeker. Bu, kaş çatma hareketinde rol oynar.
 • m. depressor septi
  • Burun septumuna bağlanan bir kastır.
  • Burun septumunu aşağı doğru çeker.

D-Saçlı deri (scalp) kasları: 

 • m. occipitofrontalis 
  • Kafanın üst kısmını kaplayan bir kastır.
  • İki bölümden oluşur:
   • venter occipitalis (oksipitofrontalis kasının occipital bölümü): Oksipital kemiğe bağlanır ve alın derisini yukarı ve geriye doğru hareket ettirir.
   • venter frontalis (oksipitofrontalis kasının frontal bölümü): Frontal kemiğe bağlanır ve alın derisini yukarı ve öne doğru hareket ettirir.
 • m. temporoparietalis
  • Kafanın yan tarafında bulunan bir kastır.
  • İki bölümden oluşur:
   • venter temporoparietalis (temporoparietal kasının temporal bölümü): Temporal kemiğe bağlanır ve alın derisini yukarı ve yana doğru hareket ettirir.
   • venter parietalis (temporoparietal kasının parietal bölümü): Parietal kemiğe bağlanır ve alın derisini yukarı ve arkaya doğru hareket ettirir.

E-Boyundaki mimik kası: 

m. platysma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-Çiğneme kasları - mm. masticatorii

 • m. masseter (dış çiğneme kası): mandibulayı kaldırır ve ağzı kapatır.
 • m. temporalis (şakak kası): En güçlü çiğneme kasıdır, ağzı kapatır ve mandibulayı kaldırır.
 • m. pterygoideus medialis (iç yan kanatsı kas): mandibulayı kaldırır ve çiğneme hareketi sırasında mandibula’yı karşı tarafa çeker.
 • m. pterygoideus lateralis (dış yan kanatsı kas): Çeneyi açar ve mandibulayı sağa sola çeker.

m. masseter m. temporalis m. pterygoideus medialis m. pterygoideus lateralis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Göz kasları 

 • m. rectus superior: Göz küresini yukarı doğru hareket ettirir. Bu kas, gözlerin yukarı bakması, okuma veya yazı yazarken gözlerin kalması, yukarı yönlü nesnelere bakılması gibi eylemlerde önemli bir rol oynar,
 • m. rectus inferior: Göz küresini aşağı doğru hareket ettirir. Bu kas, gözlerin aşağı bakması, yazı yazarken gözlerin yukarı kaymasını engellemesi, aşağı yönlü nesnelere bakılması gibi eylemlerde önemli bir rol oynar,
 • m. rectus lateralis: Göz küresini dışa doğru hareket ettirir. Bu kas, gözlerin yana bakması, otomobil kullanırken gözlerin yolun her iki yanını görmesini sağlaması, geniş alanlara bakılması gibi eylemlerde önemli bir rol oynar,
 • m. rectus medialis : Göz küresini içe doğru hareket ettirir. Bu kas, gözlerin buruna doğru yaklaşması, karşıdan gelen araçların fark edilmesini sağlaması, yakın nesnelere bakılması gibi eylemlerde önemli bir rol oynar,
 • m. obliquus superior : Göz küresini dışa ve yukarı doğru hareket ettirir. Bu kas, gözlerin yukarı ve sola bakması, üç boyutlu nesnelerin algılanmasını sağlaması, yükseklere bakılması gibi eylemlerde önemli bir rol oynar,
 • m. obliquus inferior: Göz küresini içe ve aşağı doğru hareket ettirir. Bu kas, gözlerin aşağı ve sola bakması, üç boyutlu nesnelerin algılanmasını sağlaması, düşüklere bakılması gibi eylemlerde önemli bir rol oynar.

m. rectus superior m. rectus inferior m. rectus lateralis m. rectus medialis m. obliquus superior m. obliquus inferior


m. rectus superior m. rectus inferior m. rectus lateralis m. rectus medialis m. obliquus superior m. obliquus inferior


m. rectus superior m. rectus inferior m. rectus lateralis m. rectus medialis m. obliquus superior m. obliquus inferior
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4-Dil kasları

Dil kasları - m. longitudinalis superior linguae m. longitudinalis inferior linguae m. transversus linguae m. verticalis linguae m. genioglossus m. hyoglossus m. styloglossus m. palatoglossus

dilin intrinsic/iç kasları

 • m. longitudinalis superior linguae (üst longitudinal dil kası): Dilin uzunluğu boyunca uzanır ve dili yukarı ve geriye doğru hareket ettirir. Bu kas, konuşma, yutma ve çiğneme gibi eylemlerde önemli bir rol oynar. 
 • m. longitudinalis inferior linguae (alt longitudinal dil kası): Dilin uzunluğu boyunca uzanır ve dili aşağı ve öne doğru hareket ettirir. Bu kas, konuşma, yutma ve çiğneme gibi eylemlerde önemli bir rol oynar. 
 • m. transversus linguae (dilin enine kası): Dilin altından çapraz olarak uzanır ve dili kısaltır. Bu kas, konuşma, yutma ve çiğneme gibi eylemlerde önemli bir rol oynar. 
 • m. verticalis linguae (dilin dikey kası): Dilin merkezinden dikey olarak uzanır ve dili yükseltir. Bu kas, konuşma, yutma ve çiğneme gibi eylemlerde önemli bir rol oynar. 

dilin extrinsic/dış kasları

 • m. genioglossus:  Dili öne doğru iter. Bu kas, konuşma, yutma ve çiğneme gibi eylemlerde önemli bir rol oynar. 
 • m. hyoglossus: Dili aşağı doğru çeker. Bu kas, dilin ağzın tabanına doğru hareket etmesine yardımcı olur.  
 • m. styloglossus: Dili yukarı ve arkaya doğru çeker. Bu kas, dilin ağzın çatısına doğru hareket etmesine yardımcı olur. 
 • m. palatoglossus: Dilin yumuşak damağa doğru hareket etmesini sağlar. Bu kas, yutma ve konuşma gibi eylemlerde önemli bir rol oynar. 
m. genioglossus m. hyoglossus m. styloglossus m. palatoglossus m. longitudinalis superior linguae m. longitudinalis inferior linguae m. transversus linguae m. verticalis linguaem. genioglossus m. hyoglossus m. styloglossus m. palatoglossus m. longitudinalis superior linguae m. longitudinalis inferior linguae m. transversus linguae m. verticalis linguae


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5-Ense kasları

Derin ense kasları

 • m. rectus capitis posterior major (büyük arka rektus kası): Başın arka tarafında bulunan bir kas olup, başın yukarı ve geriye doğru hareket etmesini sağlar. Bu kas, başın dik durmasını ve omurgaya destek vermesini sağlar. 
 • m. rectus capitis posterior minor (küçük arka rektus kası): Başın arka tarafında bulunan bir kas olup, başın yukarı ve geriye doğru hareket etmesini sağlar. Bu kas, m. rectus capitis posterior major kası ile birlikte çalışır ve başın stabilitesine katkıda bulunur.  
 • m. obliquus capitis superior (üst oblik baş kası): Başın yan tarafında bulunan bir kas olup, başın yanlara doğru hareket etmesini sağlar. Bu kas, başın omuzlar üzerinde dönmesini sağlar. 
 • m. obliquus capitis superior (alt oblik baş kası): Başın alt tarafında bulunan bir kas olup, başın yanlara doğru hareket etmesini sağlar. Bu kas, m. obliquus capitis superior kası ile birlikte çalışır ve başın stabilitesine katkıda bulunur. 
m. rectus capitis posterior major m. rectus capitis posterior minor m. obliquus capitis superior m. obliquus capitis superior

m. temperoparietalis m. corrugator supercilii m. orbicularis oculi m. nasalis m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. orbicularis oris m. mentalis m. platysma m. occipitofrontalis m. procerus m. levator labii superioris m. masseter m. buccinator m. depressor anguli oris m. depressor labii inferiores m. strenohyoideus m. sternothyroideus m. levator labii superioris alaeque nasi
m. temperoparietalis m. corrugator supercilii m. orbicularis oculi m. nasalis m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. orbicularis oris m. mentalis m. platysma m. occipitofrontalis m. procerus m. levator labii superioris m. masseter m. buccinator m. depressor anguli oris m. depressor labii inferiores m. strenohyoideus m. sternothyroideus m. levator labii superioris alaeque nasi


m. temperoparietalis m. corrugator supercilii m. orbicularis oculi m. nasalis m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. orbicularis oris m. mentalis m. platysma m. occipitofrontalis m. procerus m. levator labii superioris m. masseter m. buccinator m. depressor anguli oris m. depressor labii inferiores m. strenohyoideus m. sternothyroideus m. levator labii superioris alaeque nasi

m. temperoparietalis m. corrugator supercilii m. orbicularis oculi m. nasalis m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. orbicularis oris m. mentalis m. platysma m. occipitofrontalis m. procerus m. levator labii superioris m. masseter m. buccinator m. depressor anguli oris m. depressor labii inferiores m. strenohyoideus m. sternothyroideus m. levator labii superioris alaeque nasi
m. temperoparietalis m. corrugator supercilii m. orbicularis oculi m. nasalis m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. orbicularis oris m. mentalis m. platysma m. occipitofrontalis m. procerus m. levator labii superioris m. masseter m. buccinator m. depressor anguli oris m. depressor labii inferiores m. strenohyoideus m. sternothyroideus m. levator labii superioris alaeque nasi
m. temperoparietalis m. corrugator supercilii m. orbicularis oculi m. nasalis m. zygomaticus major m. zygomaticus minor m. risorius m. orbicularis oris m. mentalis m. platysma m. occipitofrontalis m. procerus m. levator labii superioris m. masseter m. buccinator m. depressor anguli oris m. depressor labii inferiores m. strenohyoideus m. sternothyroideus m. levator labii superioris alaeque nasi

Boyun ve ense kasları

Cervical kaslar

 • m. platysma: Yüzün alt kısmını kaplayan ince, düz bir kastır. Ağız köşelerini aşağı çeker, çeneyi aşağı ve öne doğru hareket ettirir ve boyun derisini gerer.
 • m. sternocleidomastoideus:  Boyun ve kafayı hareket ettiren iki uzun, ince kastır. Kafayı öne, yana ve aşağı doğru hareket ettirir.
 • m. longus capitis:  Boynun ön tarafında bulunan bir kastır. Başın öne doğru hareket etmesini sağlar.
 • m. longus colli:  Boynun ön ve yan taraflarında bulunan bir kastır. Başın öne ve yana doğru hareket etmesini sağlar.
 • mm. scaleni
  • m. scalenus anterior: Başın öne ve yana doğru hareket etmesini sağlar. 
  • m. scalenus posterior: Başın öne ve yana doğru hareket etmesini sağlar. 
  • m. scalenus medius: Başın öne ve yana doğru hareket etmesini sağlar. 
 • m rectus capitis anterior: Boynun ön tarafında bulunan bir kastır. Başın öne doğru hareket etmesini sağlar.
 • m rectus capitis lateralis: Boynun yan tarafında bulunan bir kastır. Başın yana doğru hareket etmesini sağlar.

m. platysma m. sternocleidomastoideus m. longus capitis m. longus colli mm. scaleni m. scalenus anterior m. scalenus posterior m. scalenus medius m rectus capitis anterior m rectus capitis lateralis
m. platysma m. sternocleidomastoideus m. longus capitis m. longus colli mm. scaleni m. scalenus anterior m. scalenus posterior m. scalenus medius m rectus capitis anterior m rectus capitis lateralis


Suboccipital kaslar

 • m. rectus capitis superior
 • m. rectus capitis posterior
  • m. rectus capitis posterior major
  • m. rectus capitis posterior minor
 • m. obliquus capitis
  • m. obliquus capitis superior
  • m. obliquus capitis inferior

Hiyoid üstü kaslar- Suprahyoid kaslar

 • m. digastricus 
 • m. stylohyoideus 
 • m. mylohyoideus 
 • m. genioglossus
m. digastricus m. stylohyoideus m. mylohyoideus m. genioglossus


m. digastricus m. stylohyoideus m. mylohyoideus m. genioglossus

m. digastricus m. stylohyoideus m. mylohyoideus m. genioglossus


Hiyoid altı kaslar- Infrahyoid kaslar

 • m. sternohyoideus: 
  • Sternumdan hyoid kemiğe uzanan ince, uzun bir kastır.
  • Hyoid kemiği aşağı doğru hareket ettirir.
 • m. sternothyroideus 
  • Sternumdan tiroid kıkırdağına uzanan ince, uzun bir kastır.
  • Tiroid kıkırdağını aşağı doğru hareket ettirir.
 • m. thyrohyoideus 
  • Tiroid kıkırdaktan hyoid kemiğe uzanan ince, uzun bir kastır.
  • Hyoid kemiğini yukarı doğru hareket ettirir.
 • m. omohyoideus
  • Klavikuladan hyoid kemiğe uzanan iki başlı bir kastır.
  • Hyoid kemiğini aşağı doğru hareket ettirir.


m. sternohyoideus m. sternothyroideus m. thyrohyoideus m. omohyoideus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
pharynx ve larynx kasları

pharynx kasları

 • m. constrictor pharyngis
  • m. constrictor pharyngis superior
  • m. constrictor pharyngis medius
  • m. constrictor pharyngis inferior
 • m. salpingopharyngeus
  • Orta kulağın östaki borusunu svelgele bağlayan bir kastır.
  • Yutkunma sırasında östaki borusunun açılmasını sağlar. Bu, orta kulakta basıncın dengelenmesine yardımcı olur.
 • m. palatopharyngeus
  • Yumuşak damağa ve svelgele bağlanan bir kastır.
  • Yutkunma sırasında yumuşak damağın yükselmesini ve svelgelin daralmasını sağlar. Bu, yutulan yiyeceklerin ve sıvıların aşağı doğru hareket etmesini kolaylaştırır.
 • m. stylopharyngeus
  • Stiloid çıkıntıdan svelgele uzanan bir kastır.
  • Svelgelin kasılmasını ve yukarı doğru hareket etmesini sağlar. Bu, yutulan yiyeceklerin ve sıvıların aşağı doğru hareket etmesini kolaylaştırır.
 • m. levator veli palatini
  • Yumuşak damağa bağlanan bir kastır.
  • Yutkunma sırasında yumuşak damağın yükselmesini ve svelgelin daralmasını sağlar. Bu, yutulan yiyeceklerin ve sıvıların aşağı doğru hareket etmesini kolaylaştırır.
 • m. tensor veli palatini
  • Yumuşak damağa bağlanan bir kastır
  • Yumuşak damağın gerginleşmesini sağlar. Bu, yutulan yiyeceklerin ve sıvıların aşağı doğru hareket etmesini kolaylaştırır.

  larynx kasları

  • m. cricothyroideus
   • Krikoid kıkırdaktan tiroid kıkırdağına uzanan bir kastır.
   • Tiroid kıkırdağının ön-arka çapını değiştirerek ses tellerinin gerginliğini ayarlar.
  • m. cricoarytenoideus
   • m. cricoarytenoideus posterior: Krikoid kıkırdaktan arytenoid kıkırdağa uzanan bir kastır. Arytenoid kıkırdağı arkaya doğru hareket ettirerek ses tellerinin açılmasını sağlar.
   • m. cricoarytenoideus lateralis:  Krikoid kıkırdaktan arytenoid kıkırdağa uzanan bir kastır. Arytenoid kıkırdağı öne doğru hareket ettirerek ses tellerinin kapanmasını sağlar.
  • m. aryntenoideus
   • m. aryntenoideus obliquus: Arytenoid kıkırdağın bir ucundan diğer ucuna uzanan bir kastır. Arytenoid kıkırdağın dönmesini sağlar.
   • m. aryntenoideus transversus: Arytenoid kıkırdağın ön-arka çapını değiştiren bir kastır.Ses tellerinin gerginliğini ayarlar.
  • m. thyroarytenoideus
   • m. vocalis: Arytenoid kıkırdağın tepesinden uzanan bir kastır. Ses tellerini gerginleştirerek sesin kalitesini ve şiddetini ayarlar.
   • thyroepiglottic m. thyroarytenoideus:  Tiroid kıkırdaktan epiglotise uzanan bir kastır. Epiglotisin aşağı doğru hareket etmesini sağlar. Bu, yutma sırasında yemeklerin solunum yoluna girmesini engellemeye yardımcı olur.


  epiglottis - hyoid kıkırdak - hyoid kemik - soluk borusu trachea- m. cricoarytaenoideus posterior m. arytenoideus obliquus m. cricoarytaenoideus lateralis m. arytenoideus transversus m. cricothyroideus m. thyroarytenoideus m. arytenoideus obliquus m. arytenoideus transversus

  epiglottis - hyoid kıkırdak - hyoid kemik - soluk borusu trachea- m. cricoarytaenoideus posterior m. arytenoideus obliquus m. cricoarytaenoideus lateralis m. arytenoideus transversus m. cricothyroideus m. thyroarytenoideus m. arytenoideus obliquus m. arytenoideus transversus


  m. cricoarytaenoideus posterior m. arytenoideus obliquus m. cricoarytaenoideus lateralis m. arytenoideus transversus m. cricothyroideus m. thyroarytenoideus
  m. cricoarytaenoideus posterior m. arytenoideus obliquus m. cricoarytaenoideus lateralis m. arytenoideus transversus m. cricothyroideus m. thyroarytenoideus
  m. cricoarytaenoideus posterior m. arytenoideus obliquus m. cricoarytaenoideus lateralis m. arytenoideus transversus m. cricothyroideus m. thyroarytenoideus
  m. cricoarytaenoideus posterior m. arytenoideus obliquus m. cricoarytaenoideus lateralis m. arytenoideus transversus m. cricothyroideus m. thyroarytenoideus
  Yorum Gönder

  Yukarıya Çık